Algemene voorwaarden

1. Definities:

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna: “voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 Verkoper

Iedereen fietst, gevestigd te Best. KvK-nummer: 63056100, BTW-nummer: NL141168031B01;

1.2 Koper

Iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door of vanwege verkoper producten worden geleverd;

1.3 Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen verkoper en koper, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

1.4 Order

Iedere opdracht van koper aan verkoper;

1.5 Producten

Alle zaken zoals doch niet uitsluitend fietsen en accessoires en verder alle direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

1.6 Toeleverancier

De vervaardiger van de producten, de verstrekker van diensten en/of degene van wie de verkoper de producten en diensten heeft betrokken;

1.7 Schriftelijk

Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens e-mail, sms, whatsappbericht en andere elektronische correspondentie verstaan

2. Toepasselijkheid:

De voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij verkoper producten aanbiedt en/of levert en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van partijen. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst, opgaven en aanduidingen van producten, retourgarantie:

3.1

Alle gedane aanbiedingen binden verkoper niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2

Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover verkoper een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft.

3.3

Alle opgaven, informatie, mededelingen, afbeeldingen, en/of andere aanduidingen met betrekking tot de inhoud en belangrijkste kenmerken van de producten alsmede leveringskosten en/of eventuele kosten voor het gebruik van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven. Verkoper kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn. Getoonde monsters, tekeningen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Verkoper kan producten dan wel onderdelen daarvan betrekken bij andere toeleveranciers dan aanvankelijk overeengekomen.

3.4

Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden kunnen partijen overeenkomen dat koper het recht heeft de afgeleverde producten zonder boete en zonder opgaaf van redenen te retourneren tot zeven werkdagen na aflevering van de producten. Koper dient de producten in originele staat en in de originele verpakking binnen bovengenoemde termijn te retourneren.

4. Prijzen:

4.1

De prijslijst op de website van verkoper vermelden steeds de meest actuele prijzen en worden vermeld in Euro’s, echter deze prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud.

4.2

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zoals in de orderbevestiging of factuur, zijn de op de prijslijst en op de website aangegeven prijzen inclusief omzetbelasting, andere belastingen, heffingen en rechten.

5. Intellectuele eigendom:

5.1

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en bijbehorende documentatie of andere materialen blijven te allen tijde bij verkoper dan wel bij haar toeleverancier berusten.

5.2

Koper is niet gerechtigd om logo’s, tekeningen, vormgeving of andere herkenningstekens op en van producten te wijzigen, te verwijderen en/of na te maken. Alle logo’s, tekeningen en andere vormgeving op en van producten, alsmede verwijzingen daarnaar op internet en in brochures en catalogi blijven, voor zover deze onderwerp zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, eigendom van verkoper dan wel van de rechthebbende.

6. Betaling, verzuim en ontbinding:

6.1

Tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen, dienen betalingen voorafgaand aan verzending te geschieden. De op de bank- / giroafschriften van verkoper aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Koper heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

6.2

Indien door koper de overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, is de koper van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop koper in verzuim is, zijn, na schriftelijke mededeling daarvan aan koper, ook alle overige vorderingen van verkoper op koper opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in. Verkoper is alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en van daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of, ter vrije keuze van verkoper, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3

Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden is koper een vertragingsrente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente per jaar of voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim voortduurt.

6.4

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de koper komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 350,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.5

Verkoper is steeds bevoegd bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van koper om vooruitbetaling van koper te verlangen dan wel enige andere zekerheid van de koper te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting. Indien aan bedoelde zekerheidstelling door koper niet wordt voldaan heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding te zake.

6.6

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van de onderneming van koper wordt iedere overeenkomst geacht te zijn ontbonden, tenzij koper verkoper binnen redelijke tijd mededeelt onder gelijktijdige volledige vooruitbetaling nakoming van de overeenkomst te verlangen.

7. Levering en leveringstermijn:

7.1

De door verkoper te leveren producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn afgeleverd. Vanaf het moment dat de producten zijn geleverd, draagt koper het risico voor de producten.

7.2

Na sluiting van de overeenkomst is koper verplicht de zaken van verkoper af te nemen zodra deze door verkoper worden aangeboden op het overeengekomen adres voor aflevering. Neemt koper de producten niet of niet tijdig af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten en schade die voor verkoper ontstaan wegens weigering van ontvangst door koper van (een gedeelte van) de door hem bestelde producten, zijn voor rekening van koper, kosten van opslag daaronder begrepen.

7.3

Koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de producten vereist is/zijn.

7.4

Alle door verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

7.5

Indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper.

7.6

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als definitieve termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient verkoper bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld en heeft Verkoper het recht een nieuwe leveringstermijn vast te stellen. Bij (gedeeltelijke) niet- nakoming van deze nieuwe leveringstermijn door verkoper is koper gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. koper heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden schade.

8. Eigendomsvoorbehoud:

8.1

Met inachtneming van en niettegenstaande het bepaalde in artikel 5 (intellectuele eigendom) van deze voorwaarden, berust de eigendom van de te leveren producten bij verkoper en gaat deze eigendom op koper over na volledige voldoening door koper van al hetgeen verkoper als tegenprestatie krachtens de overeenkomst voor geleverde producten, alsmede wegens tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

8.2

Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te vervreemden of aan derden enig beperkt recht daarop te verlenen. De producten mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de betaling van een vordering van een derde. Het is koper slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van verkoper op de hoogte stellen.

8.3

Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens verkoper tekort schiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichting tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder enige ingebrekestelling terug te nemen en daartoe de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden.

8.4

Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom niet op koper is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer producten van verkoper in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins daarop aanspraak wordt gemaakt. Bovendien zal koper verkoper op diens eerste verzoek mededelen waar die producten zich bevinden. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement dient koper de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van verkoper.

9. Overmacht:

9.1

Er is sprake van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van verkoper indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd -al dan niet tijdelijk- door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van verkoper. Als overmacht worden onder meer beschouwd: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen in het productieproces van verkoper en/of de toeleverancier, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij verkoper en/of bij toeleverancier, storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of natuurrampen, alsmede wanprestatie door de toeleverancier waardoor verkoper zijn verplichtingen jegens koper niet (meer) kan nakomen.

9.2

Ingeval overmacht langer voortduurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, dat is voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofden ook gehouden te worden.

9.3

Verkoper is gerechtigd van Koper betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

10. Garantie en Reclame:

10.1

Op de producten die verkoper aan koper heeft afgeleverd en die worden betrokken van andere toeleveranciers dan verkoper zijn de garantiebepalingen van toeleveranciers van toepassing. Verkoper zal koper op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Verkoper is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop verkoper ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

10.2

Koper is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur na levering per email aan verkoper te worden gemeld. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper te zake van enig gebrek.

10.3

Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de toepassing en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door verkoper in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie. Indien koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft koper geen aanspraken te zake.

10.4

Retournering van de producten, anders dan in het geval als bedoeld in artikel 3.4, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, onder de door verkoper te bepalen voorwaarden. De te retourneren producten dienen in originele staat en in originele verpakking, op kosten van koper, aan verkoper terug te worden gestuurd. Verzegelde producten kunnen enkel worden geretourneerd indien het zegel niet is verbroken.

10.5

Geringe afwijkingen in kwaliteit van de producten welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.6

De producten worden daar waar mogelijk en voor zover dat van verkoper in redelijkheid gezien de prijs-kwaliteit verhouding mag worden verwacht, voorzien van roestvaste onderdelen, schroeven en bouten. Indien desalniettemin corrosie ontstaat, is verkoper hiervoor niet aansprakelijk.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring:

11.1

Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde producten en de door hem verrichte werkzaamheden, anders dan de schade aan de geleverde producten zelf, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of door opzet van werknemers van verkoper.

11.2

Verkoper is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die koper of een derde te zake van (het gebruik van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, waaronder de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens(-bestanden), milieuschade, immateriële schade en indirecte schade.

11.3

Indien verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige producten waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is verkoper tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.

12. Voorwaarden en bepalingen toeleveranciers:

12.1

Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden (waaronder doch niet beperkt tot garantie-, aansprakelijkheids- en licentievoorwaarden) van een toeleverancier met betrekking tot producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen koper en verkoper, zijn onverkort op de overeenkomst van toepassing. Ingeval van strijdigheid van die bedingen, bepalingen en/of voorwaarden met deze voorwaarden, gaan de voor verkoper meest gunstige bepalingen voor. In het bijzonder is verkoper jegens koper nimmer tot een verdergaande garantie, en of aansprakelijkheid gehouden, dan waartoe verkoper ten opzichte van die toeleverancier aanspraak kan maken.

12.2

Koper verkrijgt een recht op de producten van een toeleverancier volgens de licentie- en algemene voorwaarden van de toeleverancier waardoor het in deze voorwaarden dienaangaande bepaalde terzijde wordt gesteld.

13. Verplichtingen van verkoper:

13.1

Koper heeft geen aanspraak op garantie in geval van: – bediening, toepassing, afstelling en/of installatie door koper of derden op onoordeelkundige wijze en/of niet overeenkomstig de betreffende productdocumentatie of handleidingen; – van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip van (af-)levering waaronder gebreken die het gevolg zijn van installatie in samenhang met niet compatibele of niet passende andere goederen; – reparatie of het aanbrengen van wijzigingen aan enig deel van de producten door koper of derden; – de toepassing van verbruiksgoederen door koper of derden die niet door verkoper zijn geleverd of geadviseerd; – andere omstandigheden die naar verkeersopvatting voor rekening en risico van koper komen.

13.2

Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de producten defecten vertonen kan verkoper ofwel de niet deugdelijk gebleken producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe, ofwel de producten deugdelijk herstellen. Verkoper heeft het recht om ter uitvoering van zijn vervangings- of herstellingsverplichting andere, gelijkwaardige producten te leveren, die bijvoorbeeld zijn betrokken van andere toeleveranciers dan aanvankelijk overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is verkoper te zake van haar verplichtingen volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

14. Overige verplichtingen van koper:

Koper zal aan verkoper alle voor werkzaamheden door verkoper benodigde gegevens en medewerking steeds tijdig ter beschikking stellen respectievelijk verlenen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Indien en voor zover koper producten wil exporteren, is hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde exportvergunningen.

15. Verzuim/ontbinding:

15.1

Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is verkoper gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld ofwel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.2

Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van koper, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(-en) te verlangen. In dat laatste geval is verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door koper voldoende zeker is gesteld.

15.3

In een situatie als bedoeld in 15.1 of 15.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van verkoper op koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst(-en) en alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om huis, terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde verkoper in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen:

16.1

Het is verkoper toegestaan de in enige overeenkomst met koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van verkoper worden overgedragen zal verkoper koper voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Verkoper is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

16.2

Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

17. Toepasselijk recht en geschillen:

17.1

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten door verkoper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

17.3

Het in artikel 13.2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Over mij

Lees meer

Prijslijst

Lees meer

Onderhoud

Lees meer

Contact

Lees meer